Požarna varnost odpravlja tveganja z ukrepi

Urejena in strokovno pripravljena požarna varnost je pravzaprav sistem, znotraj katerega delodajalec ali lastniki oziroma uporabniki stanovanjskih objektov poskrbijo za to, da organizirajo, načrtujejo, izvajajo in nadzirajo vse preventivne ukrepe, ki so potrebni za učinkovito preprečevanje nastanka požara. S tem se ustrezno zavaruje premoženje, okolje in predvsem življenja in zdravje ljudi in živali.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov ter industrijskih objektov, kjer podjetja izvajajo dejavnosti, so po zakonu dolžni, da dajo izdelati požarni red, dokumentacijo, ki vsebuje različne ukrepe ter navodila ravnanja, v primeru, če do požara pride. V njem se določijo naloge in zadolžitve odgovornih oseb. Delodajalec pa ima pri izvajanju ukrepov še dodatne obveznosti.

Zakaj je požarna varnost pomembna za podjetja?

Izvajanje in financiranje dejavnosti za požarnovarnostne ukrepe je pomembno iz vidika preprečevanja nastanka požara. Pri tem pa se ukrepi osredotočajo tudi na ravnanja ob nastanku požara, kot je na primer ažurna in varna pogasitev ter evakuacija ljudi iz objekta, ter na ukrepe, ki se morajo izvesti, če se požar razširi in morajo pri tem posredovati gasilci ali druge službe.

V vsakem primeru pa požarna varnost ni namenjena le zadostitvi zakonskih predpisov, temveč varovanju premoženja podjetja in življenj in zdravja zaposlenih. Podjetja se s tem izognejo tveganju, da v požaru izgubijo vse, kar posledično vpliva na ustavitev dela in nenazadnje tudi na prihodke.

Požarna varnost je odgovornost delodajalca

Delodajalec mora poskrbeti za organizacijo, načrtovanje in implementacijo različnih ukrepov, pri čemer je pomembno, da delodajalec poskrbi za to, da so zaposleni ustrezno usposobljeni za varstvo pred požarom. Napotitev na usposabljanje je obvezna za vse delavce, ki šele prično delati v podjetju, so premeščeni na drugo delovno mesto, ali pa se spremenijo tehnologije in delovna oprema.

Hkrati mora delodajalec poskrbeti za vso potrebno opremo, kot so na primer gasilni aparati, ter za izdelavo dokumentacije, kot je požarni red. Če so v objektu vgrajeni sistemi aktivne zaščite, tedaj mora delodajalec poskrbeti za določene tehnične ukrepe, kot je pregled teh sistemov ter pregled hidrantnega omrežja.

Kaj vsebuje požarni red in katere so obvezne priloge?

Osnovni dokument zajema vse potrebne elemente, zato da se zagotovi požarna varnost in vzpostavi sistem za zaščito. Strokovno izdelan požarni red vsebuje določila o ukrepih, ki se navezujejo na različne vire nevarnosti, ki lahko povzročijo požar, kot so na primer gorljivi odpadki ter vžigi plinskih in električnih naprav. Prav tako vsebuje ukrepe za intervencijo in varno evakuacijo.

Med obvezne priloge osnovnega dokumenta spadajo tudi navodila ravnanja za posameznike in odgovorne osebe ter različni evidenčni listi o pregledih, preizkusih opreme, usposabljanju delavcev, gasilskih intervencijah in drugo. Med prilogami so tudi kontrolni listi s podatki o rednih pregledih.

Kdo izdela požarni red in kdaj je dokument potrebno dopolniti?

Osnovni dokument, kot je požarni red v izvlečku in s prilogami, je potrebno dopolniti in revidirati v primeru, če se v objektu pojavijo določene nove spremembe. Sicer pa strokovni izvajalec določi, kdaj oziroma kako pogosto je potrebno preverjati stanje naprav in opreme ter stanje vgrajenih sistemov za aktivno zaščito.

Listino lahko izdela notranji izvajalec, ki je zaposlen v podjetju in ima opravljen strokovni izpit. Večina podjetij pa se odloča za najem storitev zunanjega izvajalca, ki mora biti pooblaščen za delo iz strani ministrstva. Takšno je tudi podjetje Projekt Varnost, ki ima pridobljeno dovoljenje za delo in opravlja vse strokovne naloge, zato da se zagotovi požarna varnost v skladu s predpisi.